Rules.Civil.Engineer.vn

Nội Quy

Các thành viên của cộng đồng này đều là thành viên của Khai Trí nên cần hoạt động theo các nội quy của Khai Trí được nêu tại Rules.Khaitri.net. Ngoài ra các thành viên của cộng đồng này cần theo các nội quy riêng do Ban quản trị của cộng đồng quy định tại trang này.

NỘI QUY RIÊNG CỦA CỘNG ĐỒNG NÀY

Hiện tại cộng đồng này chưa có Ban quản trị nên chưa định ra các nội quy riêng của cộng đồng. Nếu bạn muốn quản lý cộng đồng này thì hãy tranh cử theo luật Tranh cử Election.Khaitri.net

CÁC KHOẢN LỆ PHÍ

Các khoản phí này do Ban quản trị của cộng đồng này định ra và hoàn toàn độc lập với các khoản phí của Khai Trí được quy định tại Phi.Khaitri.net

Hiện tại cộng đồng này chưa có Ban quản trị nên chưa định ra các khoản phí của thành viên.

ĐIỀU KIỆN KẾT NẠP THÀNH VIÊN

Hiện tại cộng đồng này chưa có Ban quản trị nên chưa định ra các điều kiện kết nạp thành viên chính thức. Nếu bạn muốn làm thành viên không chính thức của cộng đồng này thì hãy đăng ký tại đây

ĐIỀU KIỆN KHAI TRỪ THÀNH VIÊN

Hiện tại cộng đồng này chưa có Ban quản trị nên chưa định ra các điều kiện khai trừ thành viên. Nếu bạn vi phạm các tiêu chuẩn của Khai Trí thì sẽ bị khai trừ ra khỏi Khai Trí theo luật 'Vòng Kim Cô Khai Trí' VongKimCo.Khaitri.net

CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA GROUP

Hiện tại cộng đồng này chưa có Ban quản trị nên chưa định ra cách hoạt động của cộng đồng