Partners.Civil.Engineer.vn

Hợp Tác

CHÍNH SÁCH HỢP TÁC

Đối với doanh nghiệp

Ban quản trị chính thức sẽ cập nhật chính sách hợp tác với cộng đồng này tại đây. Xem chính sách hợp tác với Vườn ươm Khai Trí tại Sponsor.Khaitri.net

Đối với trường đại học

Ban quản trị chính thức sẽ cập nhật chính sách hợp tác với cộng đồng này tại đây. Xem chính sách hợp tác với Vườn ươm Khai Trí tại Sponsor.Khaitri.net

Đối với cá nhân

Ban quản trị chính thức sẽ cập nhật chính sách hợp tác với cộng đồng này tại đây. Xem chính sách hợp tác với Vườn ươm Khai Trí tại Sponsor.Khaitri.net

CÁC ĐỐI TÁC (PARTNERS)

[Minh họa] Công ty TNHH ABC

Tài khoản trên Khai Trí: YourBrand.Sponsor.vn

Xem Thỏa thuận hợp tác tại Partner1.Engineer.vn

Thông tin về đối tác sẽ được cập nhật tại đây

[Minh họa] Khoa ABC - Trường đại học XYZ

Tài khoản trên Khai Trí: YourBrand.Sponsor.vn

Xem Thỏa thuận hợp tác tại Partner2.Engineer.vn

Thông tin về đối tác sẽ được cập nhật tại đây

[Minh họa] Ông Nguyễn Văn A

Tài khoản trên Khai Trí: YourName.Sponsor.vn

Xem Thỏa thuận hợp tác tại Partner3.Engineer.vn

Thông tin về đối tác sẽ được cập nhật tại đây