Admin.Civil.Engineer.vn

Ban Quản Trị

Cộng đồng này đang cần tuyển Ban Quản Trị để có thể vận hành chính thức. Hãy giúp Khai Trí quản lý cộng đồng này bằng cách tranh cử theo hướng dẫn tại Election.Khaitri.net

Nếu bạn muốn vào ban quản trị của cộng đồng này vui lòng liên hệ với chúng tôi

Trưởng Ban Quản Trị

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Phó Ban Quản Trị

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Nghiên Cứu

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Review

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Xuất Bản

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Thương Mại

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Pháp Lý

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Marketing

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Truyền Thông

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Thương Hiệu

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Tuyển Dụng

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này